• you are here:
 • home>
 • terms of website use
Bel ons nu op
1-877-317-8269

Gratis advies, van lokale experts, bij het maken van de beste keuze.

Instant - Gebruiksvoorwaarden website

Deze pagina (en de documenten waarnaar verwezen wordt) geeft u de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u gebruik van onze website (onze site) kunt maken, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zich eraan zult houden. Vindt u deze gebruiksvoorwaarden niet acceptabel, maak dan geen gebruik van onze website.

Informatie over ons

Dit is een website beheerd door Instant Offices Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03769141 en onze maatschappelijke zetel zit in het Blue Fin gebouw, 1ste verdieping, 110 Southwark Street, Londen SE1 0TA. Ons hoofdkantoor bevindt zich op: Blue Fin gebouw, 1ste verdieping, 110 Southwark Street, Londen SE1 0TA. Ons BTW-nummer is GB739914100.

Toegang tot onze site

Het gebruik van onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de service die wij op onze site leveren zonder voorafgaande kennisgeving (zie onderstaande) stop te zetten of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site, om welke reden dan ook, op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Wij kunnen de toegang tot bepaalde gedeelten van onze site of onze hele site af en toe beperken tot de gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Als u, als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, een identificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangen heeft, dan dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden door te geven. Wij hebben het recht om te allen tijde een identificatiecode of wachtwoord, dat door u gekozen of door ons toegewezen is, uit te schakelen, als u zich naar onze mening niet aan de gebruiksvoorwaarden heeft gehouden.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u alle noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om toegang tot onze site te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat iedereen die onze website via uw internetverbinding gebruikt, op de hoogte is van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop gepubliceerd is. Deze werken worden over de hele wereld beschermd door de wetten betreffende het auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels van alle pagina('s) op onze site voor uw persoonlijk gebruik downloaden en u mag anderen in uw organisatie naar materiaal verwijzen dat op onze site geplaatst is.

U mag ​​de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen enkele illustratie, foto, video- of audiomateriaal of andere afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd erkend worden.

U mag het materiaal op onze site niet voor commerciële doeleinden gebruiken, zonder dat u hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers ontvangen hebt.

Als u gedeelten van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk vervallen en moet u, op de door ons aangegeven wijze, alle door u gemaakte kopieën van het materiaal retourneren of vernietigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander op onze site geplaatst materiaal is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid als gevolg van het in dergelijk materiaal gestelde vertrouwen door bezoekers van onze site, of door iemand die hierover informatie gekregen heeft, van de hand.

Onze site is regelmatig aan wijzigingen onderhevig

Wij streven ernaar om onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten, of de site definitief sluiten. Al het materiaal op onze site kan op ieder moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze website weergegeven materiaal wordt voor wat betreft de betrouwbaarheid, zonder enige waarborgen, voorwaarden of garanties geleverd. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij, de andere leden van onze groep van bedrijven en gelieerde derden, bij deze het volgende nadrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders door de wet of het gewoonterecht geïmpliceerd zijn.
 • Iedere aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade, of door een gebruiker opgelopen schade in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle eraan gekoppelde websites en al het erop geplaatste materiaal, inclusief:
 • verlies van inkomen of inkomsten;
 • omzetverlies;
 • winstverlies of verlies van contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens
 • verlies van goodwill;
 • verspilde management- of kantoortijd; en

al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorspelbaar, vooropgesteld dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of andere claims voor directe financiële schade, die niet uitgesloten zijn door één van de hierboven genoemde categorieën, zal voorkomen.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze onjuiste voorstellingen of een onjuiste voorstelling van fundamentele aard, noch enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder het van toepassing zijnde recht.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen op onze site, de server waarop onze website zich bevindt of iedere andere server, computer of database die op onze site aangesloten is. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.

U pleegt een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act van 1990 wanneer u deze bepaling overtreedt. We zullen dergelijke overtredingen aan de relevante vervolgingsinstanties melden en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteitsgegevens aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ingetrokken worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of doordat u op de site of op een gekoppelde site materiaal gedownload heeft.

Koppeling naar onze site

U mag een koppeling naar onze website plaatsen, onder voorwaarde dat u dit op een redelijke en rechtsgeldige manier doet en onze reputatie niet beschadigd of er misbruik van maakt, maar u mag een koppeling niet op een dusdanige manier creëren dat dit een associatie, goedkeuring of steunbetuiging van onze kant suggereert.

Als u materiaal op onze site op een andere dan de hierboven aangegeven wijze wilt gebruiken, stuur dan een verzoek naar hq@instantoffices.com.

Koppelingen vanaf onze site

Daar waar onze site koppelingen naar andere sites en door derden aangeleverde bronnen bevat, worden deze koppelingen alleen ter informatie aangegeven. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en wij accepteren er geen verantwoordelijkheid voor, noch voor verliezen of schade die uit het gebruik ervan kan voortvloeien.

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over iedere claim die voortvloeit uit of gerelateerd is aan een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of claims die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder het recht van en zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Handelsmerk 2537360, logo, is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Instant Offices (Holdings).

Variaties

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina af en toe controleert, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, daar deze bindend voor u zijn. Een aantal van deze in de gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen ook te niet worden gedaan door bepalingen of mededelingen die elders op onze site gepubliceerd zijn.

Uw problemen

Als u problemen heeft met materiaal dat op onze site verschenen is, neem dan contact met ons op via hq@instantoffices.com.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.